آرشیو اخبار - 14 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پهلوگیری اولین کشتی در اسکله دوم مایعات منطقه ویژه پتروشیمی

با پهلوگیری اولین کشتی در اسکله دوم مایعات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بهره برداری از این اسکله آغاز شد.
۱۴ فروردین ۱۳۹۱ ۱۴:۴۵
صفحه ۱ از ۴