آرشیو اخبار - 16 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بیات تاکید کرد: حرکت صنعت پتروشیمی به سمت تولید پویا و رقابتی داخلی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: حرف دل صنعت پتروشیمی در مفهوم نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نهفته است زیرا صنعت پتروشیمی به سمت تولید پویا و رقابتی داخلی در حرکت است.
۱۶ فروردین ۱۳۹۱ ۱۴:۳۹
صفحه ۱ از ۶