آرشیو اخبار - 20 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افتتاح طرح فرمالین و رزین فرمالدئید شرکت اهتمام

طرح فرمالین و رزین فرمالدئید شرکت اهتمام جم با حضور وزیر نفت افتتاح می شود.
۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ۱۵:۲۳
صفحه ۱ از ۴