آرشیو اخبار - 22 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

خداحافظ تحریم

وزیر نفت گفت: علیرغم همه فشارها و تحریم ها امروز هیچ کمبودی در تامین نفت و گاز در بالادست پتروشیمی نداریم و عملاً باید بگوییم خداحافظ تحریم.
۲۲ فروردین ۱۳۹۱ ۱۲:۰۵
صفحه ۱ از ۶