آرشیو اخبار - 26 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید 17 میلیون تن محصول پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

حدود 17 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در سال 1390 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تولید شد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۱ ۱۵:۳۶