آرشیو اخبار - 30 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ایران توان صادرات گاز به اروپا و چین را دارد

ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه استراتژیک، در آینده هاب انرژی جهان خواهد شد و توان صادرات گاز به اروپا و چین را نیز خواهد داشت.
۳۰ فروردین ۱۳۹۱ ۱۴:۵۰
صفحه ۱ از ۱۲