آرشیو اخبار - 11 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افتتاح پلیمر کرمانشاه، هشتمین طرح مهر ماندگار پتروشیمی

طرح پتروشیمی پلیمر کرمانشاه به عنوان هشتمین طرح مهر ماندگار صنعت پتروشیمی فردا با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسمی می رسد.
۱۱ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۵۴