آرشیو اخبار - 12 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حمایت دولت از بخش خصوصی برای احداث صنایع پایین دست پتروشیمی در کرمانشاه

دکتر محمود احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری، بر حمایت جدی دولت از بخش خصوصی برای احداث صنایع پایین دست پتروشیمی در کرمانشاه تاکید کرد.
۱۲ دی ۱۳۹۱ ۱۳:۰۴
صفحه ۱ از ۵