آرشیو اخبار - 26 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

متعهد به حمایت از سازندگان داخلی هستیم

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تمام سازندگان داخلی حمایت می کند.
۲۶ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۴۸