آرشیو اخبار - 16 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس محمودیان عضو شورای سیاستگذاری انتقال در توسعه فناوری صنعت نفت شد

وزیر نفت در حکم صادره ضمن اشاره به ضرورت جلوگیری از خرید مجدد فناورهای موجود و خارجی بکار گرفته در صنعت و لزوم طراحی و نظارت دقیق تر بر حسن اجرای فرآیند صحیح انتقال ، توسعه فناوری ، جذب و بومی سازی این دانش ها ، بهره گیری از تجارب و تخصص مدیر عامل شرکت مدیریت توسعه در این زمینه را مورد تائید قرار داده است.
۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ۰۹:۱۵