آرشیو اخبار - 17 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بومی سازی یک کاتالیست دیگر در پتروشیمی بندرامام

با هدف ارتقاء دانش فنی ساخت داخل یکی دیگر از کاتالیست های مورد نیاز واحدهای پتروشیمی بندرامام داخلی سازی شد .
۱۷ بهمن ۱۳۹۱ ۱۶:۱۷
صفحه ۱ از ۱۱