آرشیو اخبار - 23 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید آزمایشی واحد سولفورزدایی پتروشیمی نوری آغاز شد

واحد سولفورزدایی مجتمع پتروشیمی نوری(برزویه) وارد مرحله تولید آزمایشی خود شد.
۲۳ بهمن ۱۳۹۱ ۱۳:۳۲