آرشیو اخبار - 30 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دریافت نشان حمایت ملی توسط شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید نشان حمایت ملی را در حضور اکثر شرکت های برتر صنعتی، معدنی و تجاری از آن خود نموده و مورد تقدیر قرار گرفت
۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۴۵
صفحه ۱ از ۴