آرشیو اخبار - 01 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کسب نشان حمایت ملی توسط پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس در اولین جشنواره ساخت ایران نشان حمایت ملی دریافت کرد .
۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۴:۵۰
صفحه ۱ از ۴