آرشیو اخبار - 14 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شرکت پتروشیمی زاگرس صادر کننده برتر کشور

در همایش انتخاب و تقدیر از صادر کنندگان برترکشور ، شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان صادر کننده برتر کشور در سال91 انتخاب شد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۱۴:۵۸
صفحه ۱ از ۵