آرشیو اخبار - 21 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سرپرست بسیج شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

به گزارش نیپنا، با حکم فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت مرتضی رحیمیان سرای به عنوان سرپرست حوزه بسیج شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۰:۲۳