آرشیو اخبار - 22 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

٤٩ طرح پتروشیمی در دولت های نهم و دهم به بهره برداری رسید

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ٤٩طرح توسعه ای از سال ١٣٨٤ تا دی ٩١ در صنعت پتروشیمی به بهره برداری رسید.
۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳:۱۳
صفحه ۱ از ۵