آرشیو اخبار - 09 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

زمینه مستندسازی و انتقال تجربیات پیشکسوتان پتروشیمی فراهم شود

مهندس بیات در پنجمین آیین نکوداشت تجربه و خدمت، مراسم بازنشستگی کارکنان پتروشیمی گفت: بازنشستگی یک تغییر منزل از قیود بخش دولتی به بخش خصوصی است و هیچ فردی از کار بازنشسته نمی شود.
۹ اسفند ۱۳۹۱ ۱۰:۲۰