آرشیو اخبار - 22 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سهم 2 /44 درصدی صنایع پتروشیمی در صادرات غیر نفتی

سهم صادرات محصولات پتروشیمی در صادرات غیر نفتی کشور به 2 / 44 درصد رسید.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۵۱
صفحه ۱ از ۳