آرشیو اخبار - 23 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

12 درصد خصوصی سازی کل کشور در پتروشیمی انجام شد

سهم واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کل واگذاریهای کشور در قالب اصل 44 قانون اساسی  3 / 12 درصد بوده است.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۲:۱۰
صفحه ۱ از ۴