آرشیو اخبار - 03 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برای توسعه صنایع مکمل پتروشیمی نیاز به تغییر فرهنگ سرمایه گذاری است

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت معدن وتجارت گفت: برای توسعه صنایع مکمل پتروشیمی نیاز به تغییر فرهنگ سرمایه گذاری و معرفی صنایع پتروشیمی به سرمایه گذراران است.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۴:۴۵
صفحه ۱ از ۱۰