آرشیو اخبار - 01 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ملت ایران می تواند همه عرصه های صنعتی و علمی دنیا را فتح کند

رییس جمهوری گفت: ملت ایران همان گونه که توانست با توکل بر خدا خرمشهر را آزاد کند، می تواند همه عرصه های صنعتی و علمی دنیا را هم فتح کند.
۱ خرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۵۴
صفحه ۱ از ۵