آرشیو اخبار - 24 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ترسیم نقشه راه توسعه بازار صنایع تکمیلی پتروشیمی

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی از آغاز به کار کمیته ای جهت ترسیم نقشه راه توسعه بازار این صنایع خبر داد.
۲۴ خرداد ۱۳۹۱ ۱۶:۲۳