آرشیو اخبار - 28 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کلد باکس واحد هوای ایرانی ساخته شد

برای نخستین بار در کشور، کلد باکس واحد هوای ایرانی ساخته شد.
۲۸ خرداد ۱۳۹۱ ۱۳:۳۵
صفحه ۱ از ۴