آرشیو اخبار - 31 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سهم واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کل واگذاریهای کشور : 12 درصد

سهم واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کل واگذاریهای کشور در قالب اصل 44 قانون اساسی 3 / 12 درصد بوده است.
۳۱ خرداد ۱۳۹۱ ۰۸:۳۱
صفحه ۱ از ۲