آرشیو اخبار - 06 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید مهندس بیات از پتروشیمی کردستان و طرح های پتروشیمی استان کرمانشاه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هیات همراه از پتروشیمی پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی بیستون، اوره و آمونیاک کرمانشاه و پتروشیمی کردستان بازدید کردند.
۶ خرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۴۹