آرشیو اخبار - 11 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید پتروشیمی خراسان افزایش می یابد

شرکت پتروشیمی خراسان روزانه یک هزار تن آمونیاک و یک هزار و پانصد تن کود اوره تولید می کند.
۱۱ تیر ۱۳۹۱ ۰۹:۰۲
صفحه ۱ از ۷