آرشیو اخبار - 13 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

با تصویب دولت 21 استان کشور صاحب مجتمع پتروشیمی می شوند

در مجموعه سفرهای استانی هیات دولت در دولت های نهم و دهم، اجرای 28 طرح پتروشیمی در 14 استان کشور تصویب شده است.
۱۳ تیر ۱۳۹۱ ۱۲:۵۳
صفحه ۱ از ۲