آرشیو اخبار - 17 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید از طرح های مهر ماندگار پتروشیمی در عسلویه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همراه دستیار ویژه رئیس جمهور از طرح های مهر ماندگار پتروشیمی در عسلویه بازدید کرد.
۱۷ تیر ۱۳۹۱ ۰۹:۵۱
صفحه ۱ از ۱۱