آرشیو اخبار - 18 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شرکت پتروشیمی شازند واحد نمونه استان مرکزی

شرکت پتروشیمی شازند برای پنجمین سال متوالی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی انتخاب شد.
۱۸ تیر ۱۳۹۱ ۱۳:۰۵
صفحه ۱ از ۶