آرشیو اخبار - 24 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

چند محصول پتروشیمی از پرداخت عوارض صادراتی معاف شدند

چند شرکت پتروشیمی با رایزنی انجام شده از اعمال عوارض 50 درصدی صادراتی که از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت وضع شده، معاف شدند.
۲۴ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۳۳
صفحه ۱ از ۹