آرشیو اخبار - 27 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی مبین به رتبه برتر نظام پیشنهادهای صنایع پتروشیمی دست یافت

شرکت پتروشیمی مبین با تکیه بر اصل خودکفایی و صرفه جویی موفق به کسب رتبه برتر نظام پیشنهادهای صنایع پتروشیمی شد.
۲۷ تیر ۱۳۹۱ ۱۶:۴۹
صفحه ۱ از ۱۴