آرشیو اخبار - 07 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دست یابی به دانش فنی تولید کاتالیست های راهبردی صنعت پتروشیمی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در دولت نهم و دهم موفق به تولید دانش فنی کاتالیست های استراتژیک، کاتالیست اسید استیک و تولید نانو کامپوزیت TPO شد.
۷ تیر ۱۳۹۱ ۱۱:۰۹
صفحه ۱ از ۳