آرشیو اخبار - 15 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پرهیز از خام فروشی و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی سیاست دولت است

ویرایش نهائی برنامه ششم توسعه صنعت پتروشیمی ایران پایان یافت و هفته گذشته در جلسه هیئت مدیره به تائید وزیر نفت رسید.
۱۵ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۱۹
صفحه ۱ از ۲