آرشیو اخبار - 08 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور وزیر نفت

جلسه امروز هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور وزیر نفت به عنوان رئیس هیات مدیره برگزار شد.
۸ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۴۶
صفحه ۱ از ۲