آرشیو اخبار - 01 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ساخت مجتمع پتروشیمی مهاباد به 60 درصد پیشرفت رسید

عملیات احداث مجتمع پتروشیمی مهاباد به عنوان بزرگترین واحد اقتصادی شمال غرب کشور به60 درصد پیشرفت فیزیکی رسید.
۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۴:۱۲
صفحه ۱ از ۳