آرشیو اخبار - 12 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نماینده پتروشیمی در کارگروه ویژه بانوان صنعت نفت منصوب شد

کریم سلحشور ، معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت در حکمی خانم مهناز سیروس را به عنوان عضو کارگروه ویژه بانوان شاغل در صنعت نفت منصوب کرد.
۱۲ شهریور ۱۳۹۱ ۱۵:۳۸
صفحه ۱ از ۱۰