آرشیو اخبار - 13 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارگروه های تخصصی بسیج پتروشیمی تشکیل می شود

فرمانده بسیج پتروشیمی کشور از تشکیل کارگروه های تخصصی ده گانه بسیج پتروشیمی در سومین هم اندیشی بسیجیان این صنعت در مشهد مقدس خبر داد.
۱۳ شهریور ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰