آرشیو اخبار - 25 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعطیلات تابستانی در پتروشیمی شازند

برای اولین بار در صنایع پتروشیمی ، شرکت پتروشیمی شازند اقدام به برنامه ریزی و اجرای تعطیلات تابستانی برای کارکنان خود نمود.
۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ۱۵:۲۵
صفحه ۱ از ۶