آرشیو اخبار - 28 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رقابت بی سابقه کارکنان و خانواده های صنایع پتروشیمی

مسابقات ورزشی جشنواره فرهنگی ورزشی شهدای پتروشیمی در 14 رشته ورزشی برگزار می شود.
۲۸ شهریور ۱۳۹۱ ۱۱:۰۶
صفحه ۱ از ۱۲