آرشیو اخبار - 07 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اجماع اعضای «نم» برای حمایت عملی از مردم فلسطین و فشار به رژیم صهیونیستی

وزیر خارجه ایران با اشاره به مطرح شدن پیشنهادات عملی برای حمایت از مردم فلسطین گفت: بررسی ممنوع کردن خرید اجناس صهیونیستی از جمله آنها است.
۷ شهریور ۱۳۹۱ ۲۲:۲۷
صفحه ۱ از ۳