آرشیو اخبار - 15 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی مشکلات مجتمع های تولیدی پتروشیمی با حضور وزیر نفت

نوزدهمین نشست مدیران عامل مجتمع های تولیدی پتروشیمی کشور با حضور وزیر نفت برگزار شد .
۱۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۰۴
صفحه ۱ از ۴