آرشیو اخبار - 16 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس بیات :سرخس یکی از قطب های توسعه آینده صنعت پتروشیمی است

معاون وزیر نفت وجود زیر ساخت های ارزشمند برای ایجاد صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس را عاملی موثر برای پیشرفت صنعت پتروشیمی در این منطقه دانست.
۱۶ مهر ۱۳۹۱ ۱۱:۳۵