آرشیو اخبار - 24 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

امکان ساخت واحدهای اتیلن اکساید پتروشیمی با دانش فنی داخلی

ساخت واحدهای اتیلن اکساید با دانش فنی داخلی با تلاش محققان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی امکان پذیر شد.
۲۴ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۲۱
صفحه ۱ از ۶