آرشیو اخبار - 24 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حجم پسماند پتروشیمی امام بیش از 80 درصد کاهش یافت

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام گفت: مدیریت پسماند به عنوان یک راهبرد استراتژیک با هدف حفظ محیط زیست در دستور کار قرار دارد.
۲۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۴:۳۹