آرشیو اخبار - 06 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری اولین آزمون بین المللی کار در ارتفاع و نجات IRATA در عسلویه

به منظور سازماندهی تیم امداد و نجات در پتروشیمی های منطقه پارس اولین آزمون بین المللی کار در ارتفاع و نجات IRATA با حضور بیش از چهل نفر از پرسنل آتش نشانی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد.
۶ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۲
صفحه ۱ از ۲