آرشیو اخبار - 26 آذر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همایش ره پویان حسینی برگزار شد

حافظان سرمایه های عظیم انسانی و اقتصادی در پتروشیمی های ماهشهر بار دیگر ارادت همیشگی خود را به آرمان امام حسین (ع) تجدید کردند.
۲۶ آذر ۱۳۹۱ ۱۲:۲۸
صفحه ۱ از ۳