آرشیو اخبار - 14 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دیدار نوروزی مدیرعامل پتروشیمی شیراز با کارکنان

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز به مناسبت آغاز سال 1392 با کارکنان دیدار نوروزی داشت.
۱۴ فروردین ۱۳۹۲ ۱۲:۵۸