آرشیو اخبار - 19 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صنعت پتروشیمی در خلق حماسه اقتصادی نقش آفرین خواهد بود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: جلوگیری از خام فروشی و افزایش صادرات به عنوان دو هدف استراتژیک در صنعت پتروشیمی می تواند زمینه را برای خلق حماسه اقتصادی فراهم کند.
۱۹ فروردین ۱۳۹۲ ۱۱:۱۸
صفحه ۱ از ۳