آرشیو اخبار - 27 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تاکید رئیس سازمان حراست صنعت نفت بر ضرورت انعکاس رسانه ای موفقیت های صنعت نفت و امید آفرینی در جامعه

رئیس سازمان حراست صنعت نفت بر ضرورت انعکاس رسانه ای موفقیت های صنعت نفت و امید آفرینی در جامعه تاکید کرد.
۲۷ فروردین ۱۳۹۲ ۱۴:۲۹
صفحه ۱ از ۵